Instagram Story expert worden?

Volg dan mijn online masterclass: 17x Instagram Story Geheimen. Tijdelijk van €49,99 naar €39,99!

Meer informatie

Algemene voorwaarden – YAVA

Yava Design Bureau is een handelsnaam van Yara van Schaik, een eenmanszaak gevestigd aan de Noorderhoofd 27, 3846JV in Harderwijk. Yava is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 75546582. 

Artikel 1. Definities
1.1. Yava: de eenmanszaak Yava, statutair gevestigd te Harderwijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75546582.
1.2. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Yava een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Yava voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het voor de ondernemer uit handen nemen van het beheren van social media, het creëren van marketing uitingen voor online en offline gebruik, het maken van social media GIFjes en het geven van (online) trainingen en masterclasses over design en social media.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Yava en de klant krachtens welke Yava de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Yava.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Yava worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.yava-design.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Yava gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte (rechts-)handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Yava, door akkoord via de e-mail of door het plaatsen van een bestelling via de website van Yava verklaard de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Yava en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Yava zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen
3.1. Offertes van Yava zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Yava zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst of product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Yava met een vooraf geschat aantal uren/tarief. Zodra de klant de offerte heeft geaccepteerd, is er een betalingsverplichting ontstaan.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Yava het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop Yava zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van een offerte betreffende het bedoelde traject of welke overeenkomst dan ook, dan is Yava bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.5. Alle door Yava gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Yava behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.7. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.8. Yava is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.9 Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Yava afhangt van feedback of input van de klant, is Yava nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Yava is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.10. In geval van wijzigingen/aanvullingen of wanneer de klant om een extra correctieronde verzoekt, zal door Yava meerwerk aan de klant worden doorberekend.

Artikel 4. Leveringen en levertijd
4.1. De door Yava te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met de klant vastgesteld. De door Yava opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
4.2. Een door Yava vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Yava niet van rechtswege in verzuim.
4.3. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Yava mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren.
4.4. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Yava beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
4.5. Yava spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus en de online leeromgeving beschikbaar is. Yava verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.

Artikel 5. Betaling
5.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
5.2. Alle door Yava verzonden facturen dienen door de klant binnen 30 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door Yava.
5.4. In geval van niet tijdige betaling kan Yava besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Yava besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
5.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. btw bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
5.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
5.7. In bovenstaande gevallen heeft Yava voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 6. Overeenkomst en meerwerk
6.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei (schriftelijke) wijze een mededeling aan Yava verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
6.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
6.3. Indien de klant een overeenkomst met Yava wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien zij bij ontbinding overgaat tot de vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
6.4. Indien Yava, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Yava gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Yava in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Yava uitgevoerde werk te vergoeden.

Artikel 7. Rechten en verplichtingen voor Yava
7.1. Yava garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
7.2. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Yava met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
7.3. Yava is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de klant te publiceren op de website van Yava en/of overige promotionele uitingen van Yava.
7.4. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens binnen de door Yava geleverde diensten. Yava biedt de uitgevoerde werkzaamheden aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd/ingepland. Na akkoord van de klant met betrekking, is Yava niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden.
7.5. Yava is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Yava tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 8. Rechten en verplichtingen voor de klant
8.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
8.2. De klant dient Yava te voorzien van alle juiste gegevens waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Yava onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Yava om verzoekt.
8.3. Indien in uitzondering op artikel 8.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Yava zijn verstrekt, heeft Yava het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
8.4. De klant stelt Yava steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
8.5. Bij klachten over de door Yava geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Yava binnen 14 dagen na volledige afronding van de opdracht.
8.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens die Yava nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Yava niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
8.7. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, masterclass of online cursussen, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt de klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom en intellectueel eigendom
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, rapporten, offertes, templates en formats alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Yava tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Yava geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website van Yava, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Yava en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Yava.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Yava ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Yava, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.6. Bij inbreuk heeft Yava recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Iedere overeenkomst tussen Yava en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij Yava gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Yava kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Yava gestelde doel.
10.2. Indien Yava onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door de klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Yava dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Yava aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Yava toegerekend kunnen worden:
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Yava sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Yava geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Yava.
10.5. Yava is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. De klant vrijwaart Yava voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van Yava.
10.7. Yava is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop de klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
10.8. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een masterclass of online cursus van Yava of zoals is geadviseerd door Yava.

Artikel 11. Onderbreking van de diensten en overmacht
11.1. Yava is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Yava is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Yava weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Yava kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Yava een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Yava onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Yava, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, terrorisme, bedrijfsstoringen bij Yava, wanprestatie door leveranciers van Yava waardoor Yava haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Yava of diens leveranciers.
11.4. Naast het bepaalde in lid 11.3 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.5. Bij overmacht heeft Yava ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Yava in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Duur overeenkomst en beëindiging
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel de klant als Yava, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 5.3 kan Yava de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
– aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
– ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
– het vermoeden bestaat dat de klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
– de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Yava voortvloeiende verplichting;
– de klant inbreuk maakt op rechten van derden;
– de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Yava;
– de klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
bij terugkerende betalingsproblemen.
Yava zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Yava vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. Yava behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Yava overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij de klant hiervan op de hoogte. Het staat de klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

Artikel 13. Conformiteit
13.1. Yava zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Yava in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Yava worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Yava aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Yava.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Yava te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Yava, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 14. Bijzondere bepalingen cursussen en online trainingen/masterclasses
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject, cursus of coaching al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Yava aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus of online masterclass en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Yava aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Yava in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Yava is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Yava, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de cursus of online masterclass plaats.
14.5. Yava is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Yava, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.6. Na het einde van de online cursus behoudt de klant het recht om in te loggen op de online leeromgeving tot eind maart opvolgend van het jaar waarin de cursus is aangeschaft. Yava streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Yava besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Yava de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Yava meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.
14.7. De door Yava aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online masterclass en/of cursus mogen nimmer met derden worden gedeeld. Indien Yava waarneemt dat door toedoen van de klant derden toegang hebben tot online cursus of masterclass, is Yava gerechtigd de toegang voor de klant, zonder voorafgegane waarschuwing, te ontzeggen.
14.8. De inhoud van de online content en of masterclasses welke door Yava worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
14.9. Yava behoudt zich het recht voor de klant te verwijderen bij webinars/masterclasses indien de klant door het (ongepaste) gedrag een sessie belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

Artikel 15. Overige bepalingen en toepasselijk recht
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Yava en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in haar opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Yava alleen bindend indien en voor zover deze door Yava uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Yava op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Yava hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Yava partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en Yava zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Yava en de klant.